Produktion ska ske utan onödigt resursslöseri eller annan negativ inverkan på den biologiska mångfalden och vår omgivning.

Alla är vi ansvariga för vår framtida miljö

-Vi erbjuder produkter med hög kvalitet och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.
-Genom vårt miljöarbete ökar vi miljömedvetenheten hos kunder, medarbetare och leverantörer.
-Våra miljömål hjälper oss i arbetet att ständigt minska vår miljöpåverkan.
-Vi följer gällande lagar och andra krav som vi berörs av.

Miljöarbete
Miljöarbetet prioriterar följande områden:

Leverantörer: De leverantörer till Screenbolaget, vilka aktivt arbetar för och med ett miljö- och arbetsfrämjande mål prioriteras. Produktionsprocesser och arbetsmiljöarbete hos de levererande företagen ska lägst uppfylla miljökrav, lagar och rekommendationer utsatta av myndigheter.

Produktion: Screenbolagets produktion ska kontinuerligt och i så stor utsträckning som möjligt arbeta med återanvändning av avfall, insamling och sortering av miljöfarliga medel samt återhållsamhet med energi såsom vatten och elkraft.

Medarbetare: På arbetsgivarens ansvar ska samtliga medarbetare vara medvetna och informerade om miljöpolicyn och hur denna påverkar det dagliga arbetet.

Miljöarbetet ska kontinuerligt fortgå och aldrig stanna av. I nätverket av leverantörer, kunder och samarbetspartners ska det vara en självklarhet att informera om nya miljö- och arbetsfrämjande medel och följa dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Vårt ledningssystem för miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001.

Screenbolaget tar sitt producentansvar och är anslutet till REPA registret.

 

© Screenbolaget 2016